In english   
EKL
 Põhikiri
 EKL juhatus
 Koosolekud
 Astu liikmeks
Eesti Kiirabid
 Abi kutsumine
 Piirkonnad
 Kodulehed
Info
 Uudised
 Heategijad
 Kiirabi suvepäevad
 Juhendid kiirabitöötajale
Toimetamised
 Valujoonlaud
 Kvaliteediindikaatorid kiirabis
 Konverentsid
 Projektid
 Koolitus
 Terapeutiline hüpotermia
Põnevat
 Lugemist
 Pildialbumid
 Internet
Seadusandlus
 Katastroofimeditsiin
 Terviseamet
Uudised | EESTI ERAKORRALISE MEDIT...

EESTI ERAKORRALISE MEDITSIINI ARSTIDE SELTSI PÕHIKIRI

  Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi (edaspidi: Selts) põhikiri on kinnitatud 30. märtsil 2004.a sõlmitud asutamislepinguga.


1. Üldsätted

1.1. Selts on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on erakorralise meditsiini arendamine, erakorralise meditsiiniga tegelevate isikute ühendamine ning oma liikmete erialaste, tööalaste ja sotsiaalsete õiguste kaitsmine.
1.2. Seltsi eesmärkideks on:
1.2.1. Seltsi liikmete erialase ettevalmistuse parandamine, teadussaavutuste propageerimine ja praktikasse juurutamine erakorralise meditsiini alal, ettepanekute tegemine tervishoiu ja arstiabikorralduse täiustamiseks ning ravikvaliteedi parandamiseks. Erakorralise meditsiini eriala arendamine;
1.2.2. osavõtt erakorralise meditsiini alase erialase koolituse ja teadustöö koordineerimisest ja planeerimisest;
1.2.3. erakorralise meditsiini eriala arstide sertifitseerimises osalemine, pädevuse hindamine;
1.2.4. arstide õpet läbi viivate õppeasutuste nõustamine erakorralise meditsiini eriala programmide koostamisel ja õppetöö korraldamisel;
1.2.5. osalemine erialaste standardite ja ravijuhiste väljatöötamisel;
1.2.6. Seltsi liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes.

1.3. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
1.3.1. korraldab koosolekuid, seminare, täiendõpet, konverentse ja muid üritusi;
1.3.2. osaleb aktiivselt erakorralise meditsiini personali pädevuse hindamises;
1.3.3. jälgib kutse-eetika nõuete täitmist oma liikmeskonnas ning humanistlike ning inimkesksete tööpõhimõtete jälgimist oma liikmete kutsetöös;
1.3.4. teeb koostööd teiste seltside ja teadusasutustega nii kodu- kui välismaal;
1.3.5. korraldab vajadusel erakorralise meditsiini alaste õppematerjalide koostamist, toimetamist, tõlkimist ja levitamist ning muud erialast kirjastustegevust;
1.3.6. teeb muid õigustoiminguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.4. Selts on mittetulundusühing, mis eraõigusliku juriidilise isikuna juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja põhikirjast. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.5. Seltsi ametlik nimi on EESTI ERAKORRALISE MEDITSIINI ARSTIDE SELTS (lühend: EEMAS), inglise keeles Estonian Association of Emergency Physicans.
1.6. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn, Puusepa 8.
1.7. Selts on asutatud määramata tähtajaks.
1.8. Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
2. Liikmelisus

2.1. Seltsi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Seltsi põhikirja nõuetele. Seltsi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, auliikmed, välisliikmed ja toetajaliikmed.
2.2. Seltsi tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi arstid, kes on seotud erakorralise meditsiini alase ravitegevusega, teadusliku või pedagoogilise tööga, erakorralise meditsiini eriala planeerimise ja juhtimisega.
2.3. Tegevliikmeteks vastuvõtmine toimub kandidaadi kirjaliku avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega kahe kuu jooksul avalduse esitamisest. Taotleja loetakse Seltsi liikmeks alates tema kandmisest Seltsi liikmete nimekirja. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmeks mittevastuvõtmise kohta tuleb juhatusel esitada taotlejale kirjalik põhjendus.
2.4. Seltsi auliikmeteks valitakse silmapaistvaid arste või teisi isikuid, kellel on erilisi teeneid erakorralise meditsiini edendamisel, samuti Seltsi eesmärkide toetamisel ja elluviimisel. Auliikmed nimetab üldkoosolek.
2.5. Välisliikmeteks valitakse väljaspool Eesti Vabariiki töötavaid arste või isikuid, kellel on erilisi teeneid erakorralise meditsiini edendamisel Eesti Vabariigis, samuti Seltsi eesmärkide toetamisel ja elluviimisele kaasaaitamisel. Välisliikmed nimetab üldkoosolek.
2.6. Seltsi toetajaliikmeteks võidakse nimetada füüsilised või juriidilised isikud, kelle tegevus on suunatud erakorralise meditsiini edendamisele või Seltsi eesmärkide toetamisele ja elluviimisele. Seltsi toetajaliikmed nimetab üldkoosolek.
2.7. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
2.8. Liikmel on õigus astuda seltsist välja, esitades juhatusele vastava avalduse. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme Seltsi liikmete nimekirjast hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liige loetakse Seltsist lahkunuks pärast tema kustutamist Seltsi liikmete nimekirjast.
2.9. Liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta on jätnud tasumata liikmemaksu aasta jooksul; kui ta süüliselt ei täida muid põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või kahjustab olulisel määral Seltsi huve. Seltsist välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada. Seltsist välja arvatud liige võib juhatuse otsuse vaidlustada ning sel juhul otsustab liikmelisuse üldkoosolek.
2.10. Seltsi liikmete suhtes, kes on rikkunud Seltsi põhikirja nõudeid, tekitanud Seltsile moraalset või materiaalset kahju, võib Selts kohaldada mõjutamise vahenditena ka märkust, noomitust, ning nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
2.11. Seltsi liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. Sisseastumismaksu peab Seltsi liige tasuma ühe kuu jooksul arvates tema vastuvõtmisest. Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suurust võib üldkoosoleku otsusega muuta.
2.12. Seltsist välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi Seltsi varale ning tema poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata.
3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduse ja põhikirjaga.
3.2. Seltsi liikmel on õigus:
3.2.1. osaleda Seltsi tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale;
3.2.2. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.3. saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta, esitada juhatusele ettepanekuid, teha arupärimisi ja tutvuda Seltsi dokumentatsiooniga;
3.2.4. astuda Seltsist välja;
3.2.5. kasutada kindlaksmääratud korras Seltsi sümboolikat;
3.2.6. kasutada kehtestatud korras Seltsi vara;
3.2.7. osaleda Seltsi üritustel.

3.3. Seltsi liige on kohustatud:
3.3.1. täitma seltsi põhikirja nõudeid ja Seltsi juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja teisi makseid Seltsi põhikirjas või Seltsi juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.3.3. võtma osa Seltsi ühistegevusest ja aitama kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele;
3.3.4. hoidma Seltsi vara.


4. Juhtimine

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik Seltsi tegevliikmed. Seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine Seltsi tegevliige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.
4.2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. Seltsi eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine, nende ettekannete ja aruannete läbiarutamine ja kinnitamine;
4.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.5. juhatuse ja revisjonikomisjoni tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
4.3.6. Seltsi liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruste kinnitamine;
4.3.7. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt ühe kuu.
4.5. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas.


4.6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kas oma äranägemisel või 1/10 Seltsi liikmete nõudel. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku vaatamata 1/10 liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed üldkoosoleku ise kokku kutsuda.
4.7. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale vähemalt nimetatud arv liikmeid, kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm Seltsi liiget.
4.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne üldkoosoleku kokkukutsumist. Küsimustes, mis ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib üldkoosolek võtta otsuseid vastu vaid juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Seltsi liikmed.
4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete enamuse nõusolek. Põhikirja muutmise ja Seltsi lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
4.10. Seltsi liikmed võivad teha otsuse üldkoosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletab kirjalikult enamus Seltsi liikmeid.
4.11. Igal Seltsi liikmel on üks hääl. Seltsi liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.12. Seltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb seitsmest liikmest.
4.13. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat.
4.14. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liikmed valivad enda seast juhatuse esimehe (Seltsi presidendi), aseesimehe, sekretäri ja laekuri.
4.15. Seltsi esindab kõigis õigustoimingutes Seltsi president. Teised juhatuse liikmed võivad Seltsi esindada ühiselt. Kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib Selts omandada, võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel.
4.16. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.
4.17. Juhatus peab andma Seltsi liikmetele vajalikku teavet Seltsi juhtimise kohta ja esitama nõudel vastava aruande.
4.18. Seltsi juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole Seltsi juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud,kui selle poolt on antud üle poole juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete häältest.
4.19. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Seltsile süüliselt kahju tekitanud, vastutavad Seltsi ees solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud Seltsi võlausaldajatele, vastutavad solidaarselt võlausaldaja ees.

5. Vara, raamatupidamine, kontroll ja aruandlus

5.1 Seltsi vara tekib:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
5.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või muude Seltsi põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest;
5.1.4. muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
5.2. Seltsile antud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile. Annetuste sihtotstarbelist kasutamist kontrollib juhatus.
5.3. Seltsi finantsmajandustegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kolmeks aastaks.
5.4. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale raamatupidamise tavale.
5.5. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Aruannetele kuulub lisamisele revisjonikomisjoni arvamus.
5.6. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik Seltsi juhatuse liikmed.


6. Lõpetamine, ühinemine, jagunemine

6.1. Selts lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijad määrab üldkoosolek.
6.2. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist jagatakse Seltsi järelejäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.
6.3. Selts võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
6.4. Seltsi ümberkorraldamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.


22. september 2004
 Eesti Kiirabi Liit, Riia 18, 51010 Tartu, EE672200221005141882 ekl@kiirabi.ee